VOLARSKÝ DOMEČEK – PLNÝ PRIMA MALÝCH A VELKÝCH LIDIČEK

ddm 02

Nabídka zájmových útvarů 2014-2015

Dům dětí a mládeže Prachatice, pracoviště Volary nabízí v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 74/2004 Sb. tyto formy zájmového vzdělávání:

* pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost = zájmové útvary – viz tato nabídka
* příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická činnost (karneval, pobytové akce, Den matek, Den dětí, Den otců, Den seniorů, kurzy, …)
* spontánní dny otevřených dveří
* táborová a další činnost spojená s pobytem mimo místo (jarní, letní tábory, příměstské tábory, víkendové pobyty)
* osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací – výchovné programy pro MŠ a ZŠ, besedy, kurzy,
* individuální práce – vytváření podmínek pro rozvoj nadaných dětí a dětí handicapovaných (zejména v rámci ZÚ)

Organizační informace:

– Zájmová činnost začíná 1. října 2014 a končí 31.5.2015.

– Přihlášky do zájmových útvarů přineste vyplněné do 30.9.2014 do kanceláře
DDM Volary.

– Výše zápisného platí pro školní rok 2014/2015 – viz u jednotlivých ZÚ.

– Každý zájemce zaplatí úplatu v kanceláři DDM Volary do 30.10. 2014.

– V nabídce jsou uvedeny datum a čas konání prvních informačních schůzek. První schůzky všech zájmových útvarů se konají v Domě dětí a mládeže. Zde budou účastníci poučeni o bezpečnosti práce a seznámeni s vnitřním řádem DDM. Po prvních schůzkách bude upřesněn rozvrh jednotlivých ZÚ.

– Kroužky se otevřou v závislosti na počtu zájemců, kteří do tohoto termínu odevzdají
přihlášku

– Podmínkou přístupu do tělocvičen a plaveckého bazénu je zaplacení úplaty za ZÚ

Připravujeme:

Výukové programy pro ZŠ a MŠ, Rodinné a sportovní hry, Den matek, Den dětí, Karneval, Čarodějnickou olympiádu, Čtení s Andersenem, výstavu modelové železnice, víkendové nocování v Domečku, akce v období prázdnin během školního roku, letní příměstské a pobytové tábory.

Pracoviště Domu dětí a mládeže v Prachaticích oslaví v tomto školním roce své 45. výročí svého působení.

Informace získáte:

Telefon: 388 333 073, 725 832 977, 724 768 635
email : volary@ ddm-prachatice.cz
www : ddm-prachatice.cz

ddm 03

ddm 03a

 

Domeček najdete zde: MAPA

ddm koláž