Vážení spoluobčané, jít k volbám není vaší povinností, je to vaše právo. Využijte ho a volte své kandidáty, osobnosti, strany, hnutí, ve které máte důvěru. Zde je praktický návod, jak úspěšně vyplnit volební lístky, aby váš hlas nepropadl.

VOLARY - volby 2014 3

Úprava hlasovacího lístku aneb Co udělá křížkování s hlasy pro strany a kandidáty?

Na rozdíl od jiných voleb má občan možnost vybrat jak jednotlivou stranu, tak samotné kandidáty. Další možností, která se nabízí, je kombinace obou předchozích možností, tedy výběr strany i kandidátů. Pokud se občan rozhodne vybrat jednotlivé kandidáty napříč kandidujícími stranami, případně stranu a jednotlivé kandidáty, měl by si v záhlaví hlasovacího lístku zjistit, kolik kandidátů se v jeho obvodu do zastupitelstva volí.

Ve Volarech se volí 15 zastupitelů

Nasimulovat celou volební situaci si můžete zde: Simulátor volebního lístku

* * *

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

– Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. (Pozn.: Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.)

– Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. (Pozn.: Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.)

– Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. (Pozn.: Pokud má být voleno např. 15 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 15 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 10 hlasů, a to pro kandidáty na prvních deseti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.)

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do zastupitelstev obcí.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.